Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego marki Honda CR-V RD 17

Gostynin dn. 25.09.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych
09 – 500 Gostynin, ul. Ozdowskiego 1A
tel., fax (24) 235 26 85
e-mail: dd.sekretariat@gmail.com
2. Przedmiot przetargu:
– samochód osobowy
– marka pojazdu                                   – HONDA
– model pojazdu                                   – CR-V RD 17
– nr rejestracyjny                                 – WGS 07FG
– rok produkcji                                     – 1999
– nr indentyfikacyjny VIN                  – JHLRD1740XC223916
– kolor                                                     – złoty metalik
– pojemność/moc silnika                    – 1973 cm3/ 108 kW
– data pierwszej rejestracji                 – 03.11.1999r.
– przebieg (stan na 15.09.2014r.)      – 333 334 km
– rodzaj paliwa                                      – LPG, benzyna b/o
3. Cena wywoławcza brutto – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł)
Wysokość ceny wywoławczej została określona na podstawie opinii
rzeczoznawcy z dnia 09.06.2014r.
4. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
– złożenie pisemnej oferty, będącej zał.nr 1 do niniejszego ogłoszenia
w terminie do dnia 10 października 2014r. do godz. 9.00.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00 w sekretariacie Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A w zaklejonych kopertach z napisem:
„PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17” lub przesłać na adres sprzedającego,
– formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego lub ze strony internetowej www.dd.gostynin.edu.pl
6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę oferenta
– adres siedziby oferenta
– numer PESEL lub NIP oferenta
– datę sporządzenia oferty
– oferowaną cenę
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10. 2014r. o godz. 10.00 w siedzibie sprzedającego – Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A (sekretariat).
8. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie sprzedającego tj. w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A w dni robocze w godz. 8.00- 15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 235 26 85.
9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
– zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty (wzór umowy zał. nr 2)
– wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego
– sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.
10. Inne informacje:
– komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu
– oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
11. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
– została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
– nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
12. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
13. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Pełna dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia i przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *