Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego marki Honda CR-V RD 17

Gostynin dn. 14.11.2014r.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych
09 – 500 Gostynin, ul. Ozdowskiego 1A
tel./fax 24/235 26 85
e-mail: dd.sekretariat@gmail.com
2. Przedmiot przetargu:
– samochód osobowy
– marka pojazdu                              – HONDA
– model pojazdu                               – CR-V RD 17
– nr rejestracyjny                              – WGS 07FG
– rok produkcji                                  – 1999
– nr indentyfikacyjny VIN               – JHLRD1740XC223916
– kolor                                                  – złoty metalik
– pojemność/moc silnika                 – 1973 cm3/ 108 kW
– data pierwszej rejestracji              – 03.11.1999r.
– przebieg (stan na 15.09.2014r.)   – 333 334km
– rodzaj paliwa                                    – LPG, benzyna b/o
3. Cena wywoławcza brutto – 5 250,00 zł ( słownie: pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych)
4. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
– złożenie pisemnej oferty, będącej zał.nr 1 do niniejszego ogłoszenia
w terminie do dnia 28.11. 2014r. do godz. 9.00.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00 w sekretariacie
Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A w zaklejonych kopertach z napisem:
II PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17” lub przesłać na adres
sprzedającego,
– formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie
sprzedającego lub ze strony internetowej www.dd.gostynin.edu.pl
6. Informacja na temat wadium:
– sprzedający wymaga wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości
1 000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych)
– wadium należy wpłacić na konto:
Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09 – 500
Gostynin – 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316
– wniesione wadium winno znajdować się na koncie Sprzedającego
najpóźniej w terminie składania ofert,
– wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający
uczestnik przetargu, uchyli się od zawarcia umowy,
– oferentom, których oferta nie została wybrana, wniesione wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie w całości na ten sam rachunek,
z którego została dokonana jego wpłata.
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie
pisemnej i musi zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę oferenta
– adres siedziby oferenta
– numer PESEL lub NIP oferenta
– datę sporządzenia oferty
– oferowaną cenę
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu
i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2014r. o godz. 10.00
w siedzibie sprzedającego – Powiatowy Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A
(sekretariat)
9. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie sprzedającego tj.
w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A w dni robocze w godz. 8.00- 15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24/235 26 85.
10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
– zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję
przetargową najkorzystniejszej oferty ( wzór umowy zał. nr 2)
– wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po
wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia na rachunek bankowy
wskazany przez sprzedającego
– sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny nabycia.
11. Inne informacje:
– komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę
na pojazd objęty przedmiotem przetargu,
– oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane,
– w przypadku , gdy oferent, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający może
dokonać wyboru oferty złożonej przez oferenta, który zaoferował kolejną
najkorzystniejszą cenę.
12. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
– została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
– nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub
są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
13. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie
oferenta.
14. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go
bez podania przyczyny.

Pełna dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia i przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *