Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Bratoszewo” w Gostyninie prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,                  ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę            prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r.        o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 22 § 1 Kodeksu pracy  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

Administratorem systemu monitoringu jest Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Bratoszewo” w Gostyninie.  Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 24 235 22 05.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Bratoszewo” w Gostyninie.

1) Administratorem Pana/i Danych jest:

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Bratoszewo” w Gostyninie

Z siedzibą: ul. Zazamcze 26, 09-500 Gostynin

2) W Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie jest  Inspektor Ochrony Danych. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem

pod numerem telefonu: (24) 235-22-05,

adres email: dd.sekretariat@gmail.com

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Bratoszewo” w Gostyninie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Bratoszewo”w Gostyninie na podstawie art. 6 ust 1 lit. e Rozporządzenia:

4) Odbiorcami Pani/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania oraz przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

7) W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy Pani/Pana dziecka, które przebywa w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.